profile="http://gmpg.org/xfn/11"> Algemene voorwaarden - Tuning Nederland

VEILIG MEER VERMOGEN

ERVAREN ENGINEERS

100% FOCUS OP KWALITEIT

TIJDELIJK €100,- KORTING

Algemene voorwaarden van Tuning Nederland

Artikel 1 Algemene en toepasselijkheid algemene voorwaarden.

 1. “Tuning Nederland” staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64860744.
 2. Tuning Nederland verkoopt, levert en installeert software ten behoeve van de motormanagementsystemen voor de automotive, industrie, autosport en testauto’s op de openbare weg.
 3. De voorwaarden die in dit document zijn opgenomen zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en/of diensten van Tuning Nederland en/of alle door Tuning Nederland gesloten overeenkomsten, waaronder via internet afgesloten overeenkomsten; op alle bovengenoemde waarbij Tuning Nederland een eventuele externe partij inschakelt voor het uitvoeren van deze overeenkomsten.

Afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze vooraf overeengekomen zijn met Tuning Nederland en uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd en ondertekend zijn. Voorafgaand aan het sluiten van de definitieve overeenkomst, en/of het aangaan van de definitieve opdracht, heeft de andere partij/opdrachtgever kennis genomen van deze voorwaarden en heeft de andere partij/opdrachtgever deze voorwaarden geaccepteerd.

 1. Tuning Nederland accepteert geen algemene voorwaarden van een andere partij/opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor het geval de andere partij verwijst naar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen partijen middels aanvaarding met deze voorwaarden van Tuning Nederland overeen, dat Tuning Nederland niet gebonden is aan die voorwaarden van de andere partij.

Tuning Nederland heeft ten alle tijden het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de website: www.tuningnederland.nl en indien nodig en/of mogelijk, rechtstreeks aan de andere partij. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment van bekendmaking, of op de datum die staat vermeld in de bekendmaking.

Artikel 2 Aanbiedingen, informatie en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van Tuning Nederland zijn vrijblijvend en behouden hun geldigheid gedurende een periode van 30 (zegge: dertig) dagen.
 2. De overeenkomst met Tuning Nederland komt tot stand nadat beide partijen mondeling dan wel schriftelijk akkoord hebben gegeven voor de opdracht.
 3. Tuning Nederland is niet gehouden akkoord te gaan met een deel of onderdeel van de gedane aanbieding, offerte of prijsopgave.
 4. Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat het nodig is om de overeenkomst te wijzigen en/of aan te vullen, voor de goede uitvoering van de desbetreffende overeenkomst, zullen beide partijen daartoe in overleg treden en/of een nadere afspraak maken.
 5. Wijzigingen en/of aanvulling van de overeenkomst kunnen wijzigen in prijs, kwaliteit en/of hoeveelheid met zich meebrengen. Beide partijen zullen ook in dit verband overleggen alvorens een nadere afspraak te maken. Indien de wijziging het gevolg is van een omstandigheid die aan Tuning Nederland kan worden toegerekend, zullen geen meerkosten in rekening worden gebracht voor de andere partij/opdrachtgever.
 6. Alle bij de aanbieding verstrekte prijzen, brochures en andere gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mocht later blijken dat er fouten zijn gemaakt in deze verstrekte gegevens, dan is Tuning Nederland gerechtigd deze fouten te herstellen zonder in dat verband schadeplichtig te zijn. Het gebruik van voornoemde gegevens door de andere partij/opdrachtgever, anders dan in het kader van de betreffende overeenkomst, is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming/bevestiging van Tuning Nederland.
 7. Tuning Nederland is gerechtigd opdrachten te weigeren en/of het gevraagde product en/of dienst niet te leveren.
 8. Tuning Nederland gaat uit van de juistheid van alle, door de andere partij verstrekte gegevens en de gedane opgaven. Tuning Nederland is niet verplicht daarnaar enig nader onderzoek te doen. De opdrachtgever is voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst en voordat de uitvoering daarvan plaats vindt, verplicht eventuele gebreken aan het voertuig en/of het motormanagement systeem te melden aan Tuning Nederland.
 9. Indien Tuning Nederland tijdens de levering en/of installatie van de software gebreken en/of achterstallig onderhoud aan het voertuig constateert, zulks uitsluitend ter beoordeling van haar, zal de installatie worden uitgesteld, in overleg met de opdrachtgever, indien de juiste installatie door deze gebreken en/of achterstallig onderhoud wordt belemmerd.
 10. Voorafgaand aan de installatie van de software kan (optioneel), in overleg met de opdrachtgever, het motorsysteem en/of motormanagementsysteem van het voertuig op technische gebreken en/of storingen worden gecontroleerd. De kosten van deze controle komen voor rekening van Tuning Nederland.
 11. Alle bij de aanbieding verstrekte en/of verzonden brochures/prijslijsten en al het daarbij verstrekte en getoonde materiaal en beelden en/of andere gegevens, blijven uitdrukkelijk eigendom van Tuning Nederland. Het gebruik van voorgenoemde gegevens, anders dan in het kader van de betreffende overeenkomst, is slechts toegestaan door de andere partij na schriftelijke overeenstemming met Tuning Nederland.

Artikel 3 Levering

 1. Tuning Nederland levert en installeert haar product(en) in beginsel in haar vestiging te Zoetermeer, tenzij vooraf mondeling dan wel schriftelijk een ander lever adres wordt overeengekomen.
 2. Alle door Tuning Nederland genoemde (leverings)termijnen zijn naar het beste weten opgegeven op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bij Tuning Nederland bekend waren. De leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Tuning Nederland niet in verzuim of in gebreke. Tuning Nederland zal ingeval van afwijking van de genoemde (leverings)termijn, overleg plegen met de andere partij/opdrachtgever.
 3. De andere partij zal Tuning Nederland steeds tijdig alle, voor een goede uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens of informatie verschaffen en tijdig de benodigde medewerking verlenen. Extra kosten die voor Tuning Nederland ontstaan als gevolg van het achterwege blijven van voldoende medewerking en/of het verzwijgen van informatie betreffende de overeenkomst van de andere partij, komen voor rekening van die andere partij.
 4. De opdrachtgever is verplicht om het voertuig bij levering te controleren op eventuele gebreken en/of beschadigingen. Zichtbare gebreken dienen per abuis te worden gemeld, zodat deze vermeld kunnen worden op de factuur van de gesloten overeenkomst.

Artikel 4 Prijzen en kosten

 1. De opgegeven prijzen zijn voor alle consumenten altijd in euro´s inclusief BTW en exclusief eventuele wettelijke heffingen. Voor bedrijven worden de prijzen, BTW en heffingen gespecificeerd weergeven.
 2. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen op het tijdstip van de aanbieding/offerte. Tuning Nederland heeft te alle tijden het recht om bovengenoemde prijzen aan te passen/te wijzigen.
 3. Tuning Nederland is bevoegd om prijsverhogingen door te berekenen aan de andere partij/opdrachtgever als deze plaatsvinden tot drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Prijsverhoging kan ontstaan door onder andere (niet uitputtend): stijging van grondstofprijzen, productiekosten, transportkosten, oorlog, weersomstandigheden, calamiteiten e.d.. De maximale prijsstijging is 15% (zegge: vijftien procent) per jaar, tenzij sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden. Prijsstijgingen worden tijdig van te voren schriftelijk aangekondigd. Prijsverhoging door overheidsmaatregelen zullen evenwel per direct en onverkort door Tuning Nederland doorbelast mogen worden aan de andere partij/opdrachtgever.
 4. Indien de andere partij/opdrachtgever na het aangaan van de overeenkomst aanvullingen en/of wijzigingen daarin verwerkt wil zien, kan dit invloed hebben op de prijs. Tuning Nederland mag de extra kosten ten alle tijden en in alle redelijkheid aan de andere partij doorbelasten.
 5. Indien het noodzakelijk blijkt te zijn om het voertuig te verplaatsen door middel van ingehuurd transport, dan zijn de kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever/andere partij. Tuning Nederland zal, alvorens deze kosten door te belasten, contact opnemen met de opdrachtgever/andere partij om hem/haar daarover in te lichten.

Artikel 5 Betaling, (incasso)kosten en rente

 1. De betaling zal plaatsvinden direct na levering van, de door Tuning Nederland, geleverde producten en/of diensten, à contant, of per pin transactie. Tuning Nederland is gerechtigd om een (gedeeltelijke)vooruitbetaling te ontvangen van de andere partij/opdrachtgever.
 2. Indien met Tuning Nederland schriftelijk is overeengekomen dat betaling kan plaatsvinden op factuurbasis na levering, bedraagt de betalingstermijn van facturen maximaal 7 dagen.
 3. Wanneer de andere partij het door hem/haar verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, zullen incassokosten worden berekend. Deze incassokosten bedragen 10% (zegge: tien procent) over het verschuldigde bedrag met een minimum van €50,- (zegge: vijftig euro), tenzij de wet een lager/hoger percentage en/of bedrag voorschrijft, in welk geval de kosten zullen worden berekend overeenkomstig met het bepaalde in de wet.
 4. Ingeval van een overeenkomst/opdracht van een consument, zal Tuning Nederland bij het in gebreke blijven van betaling, een aanmaning/ingebrekestelling sturen en de opdrachtgever binnen 7 (zegge: zeven) dagen de gelegenheid geven om alsnog aan het verschuldigde bedrag te voldoen, met de aanzegging dat na deze periode incassokosten verschuldigd zijn. Ingeval van een overeenkomst/opdracht van een bedrijf, zijn incassokosten verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur, zonder dat nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.
 5. Vanaf de datum dat de andere partij in gebreke blijft met de tijdige betaling is Tuning Nederland gerechtigd om rente te berekenen over het openstaande te betalen bedrag. De andere partij, zijnde een consument, is in dat geval de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW over het openstaande bedrag verschuldigd. De andere partij, zijnde een bedrijf, is in dat geval de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW over het openstaande bedrag verschuldigd.
 6. Tuning Nederland behoudt daarnaast het recht om eventuele verdere kosten en/of schade die ontstaat door de niet tijdige betalingen en/of nakomingen van de andere partij/opdrachtgever te vorderen.
 7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de andere partij /opdrachtgever, zijn de vorderingen van Tuning Nederland onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6 Intellectueel eigendomsrecht

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder de rechten op de software, met betrekking tot de door Tuning Nederland geleverde diensten en/of producten, daaronder inbegrepen voorbereidend materiaal en de aanverwante materialen, in de breedste zin van het woord, berusten bij Tuning Nederland. Voor het gebruik van de door Tuning Nederland geïnstalleerde software in het betreffende voertuig verleent Tuning Nederland aan de opdrachtgever een beperkte, niet-exclusieve licentie om de software in dit voertuig te mogen gebruiken.
 2. Het is voor de andere partij/opdrachtgever niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming/bevestiging van Tuning Nederland, om de werken van Tuning Nederland te wijzigen, te bewerken, openbaar te maken, te verveelvoudigen, geschikt te maken voor raadpleging, te verveelvoudiging via internetof te kopiëren anders dan voor uitsluitend eigen gebruik.
 3. Indien de andere partij inbreuk maakt op het intellectueel eigendomsrecht van Tuning Nederland wordt dit aangemerkt als niet-nakoming van de overeenkomst en geeft dit Tuning Nederland het recht om de overeenkomst te ontbinden, of op te schorten, en een vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade door te berekenen aan de andere partij/opdrachtgever.
 4. In geval van schending/inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht van Tuning Nederland verbeurt de andere partij aan Tuning Nederland een boete van €10.000,- (zegge tienduizend euro) per geval en €1000,- (zegge: duizend euro) per dag (of gedeelte daarvan) dat de overtreding daarna voortduurt, onverminderd het recht van Tuning Nederland om daarnaast een volledige schadevergoeding van de andere partij/opdrachtgever te eisen en/of te vorderen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Tuning Nederland is niet aansprakelijk in de volgende gevallen (niet limitatief):
 • Schade die verband houdt met gebreken en/of onderdelen van zaken die door de andere partij zijn aangeleverd;
 • schade aan het voertuig zelf en/of zaken die zich in het voertuig bevinden gedurende de uitvoering van de opdracht;
 • schade die ontstaat aan de motor en/of overige onderdelen van het voertuig als gevolg van een uitgevoerde test op de vermogensbank;
 • schade als gevolg van onvolledige en/of onjuiste informatieverstrekking door de andere partij;
 • schade als gevolg van een verkeerde kostenopgave/-begroting;
 • schade als gevolg van: geringe afwijkingen in gedane opgaven, samenstelling, prestaties;
 • schade als gevolg van door derden ten behoeve van opdrachtgever gegeven adviezen;
 • schade als gevolg van: transport, tijdelijke opslag, door de opdrachtgever voor bewerking in bewaring gegeven zaken, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Tuning Nederland;
 • Schade als gevolg van overschrijving, of de-installatie van de geleverde software;
 • voor indirecte schade, waaronder gevolgschade of bedrijfsschade.
 1. Voordat de andere partij een beroep doet op de aansprakelijkheidsregeling zoals staat beschreven in dit artikel, zal Tuning Nederland tijdig schriftelijk in de gelegenheid worden gesteld, om de klacht te constateren en in dat kader (zo nodig) maatregelen voor herstel te nemen. Als deze herstelmogelijkheid aan Tuning Nederland wordt onthouden, bestaat primair geen recht op schadevergoeding, althans zal deze subsidiair ten alle tijden gemaximeerd zijn tot €1000,- (zegge: duizend euro).
 2. Indien Tuning Nederland aansprakelijk mocht blijken te zijn in verband met de door haar verrichte werkzaamheden, geleverde producten en/of geleverde diensten is haar aansprakelijkheid in aansluiting op het bepaalde hiervoor, als volgt geregeld en beperkt tot (in separate en aflopende volgorde):

– het bedrag dat op ingeschakelde derden en/of hulppersonen kan worden verhaald;

– het bedrag dat de verzekeraar van Tuning Nederland mocht blijken uit te keren.

 1. Indien de aansprakelijkheid van Tuning Nederland niet valt onder voornoemde uitsluitingen en Tuning Nederland toch aansprakelijk mocht blijken te zijn, is haar contractuele en/of wettelijke aansprakelijkheid beperkt tot hetzij gratis herstel c.q. her levering van de gebrekkig gebleken software, hetzij tot een schadevergoeding ter hoogte van het factuurbedrag met een maximum van €2.000,- (zegge: tweeduizend euro).

Artikel 8 Beëindiging (tussentijds) van de overeenkomst

 1. De opdrachtgever kan de opdracht annuleren tot 3 werkdagen voor de beoogde datum van uitvoering. Alsdan is de opdrachtgever gehouden tot een minimale betaling van 30% (zegge: dertig procent) van de opdracht en daarnaast de kosten van de reeds ingekochte materialen en/of de reeds verrichte werkzaamheden te betalen. Wordt de opdracht binnen 24 (zegge: vierentwintig) uur voor de beoogde datum van uitvoering geannuleerd, dan is de opdrachtgever het volledige bedrag voor de gehele opdracht aan Tuning Nederland verschuldigd.
 2. Partijen zijn bevoegd de overeenkomst te ontbinden wanneer de andere partij toerekenbaar tekort schiet in nakoming van diens verplichtingen en/of wanneer zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk blijkt te zijn. Of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van die partij kan worden gevergd, dan wel indien zich andermans omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van die partij mag worden verwacht.
 3. Tuning Nederland is gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een aangetekende brief indien de andere partij: zijn/haar faillissement of surseance van betaling aanvraagt, in surseance van betaling komt te verkeren, failliet wordt verklaard, een schuldsaneringsregeling aanvraagt of verkrijgt, wordt geliquideerd, anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen, bijvoorbeeld als gevolg van beslaglegging.
 4. Betalingsverplichtingen die zijn ontstaan voor het tijdstip van de beëindiging, blijven ook na beëindiging van de overeenkomst onverminderd in stand.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Tuning Nederland behoudt zich het eigendom voor van alle door en/of namens haar aan de andere partij geleverde zaken totdat de betaling daarvan, vermeerderd met eventuele verzend- en/of transportkosten, geheel is voldaan.
 2. Totdat de factuur van Tuning Nederland volledig is voldaan, kan de andere partij geen rechten ontlenen ter zake de door Tuning Nederland geleverde zaken en/of diensten.

Artikel 10 Reclames

 1. reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden, geleverde diensten en/of producten dienen schriftelijk binnen 5 (zegge: vijf) werkdagen na levering van Tuning Nederland kenbaar te worden gemaakt. Ingeval het gebrek redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon worden ontdekt, geldt dat de andere partij dit binnen bekwame tijd schriftelijk dient te melden aan Tuning Nederland vanaf het moment dat het gebrek redelijkerwijs aan de andere partij wordt geacht kenbaar te zijn geweest.
 2. Reclames schorten de betalingsverplichting van de andere partij niet op. De andere partij is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame betaling uit te stellen, te weigeren, of betaling van andere diensten van Tuning Nederland op te schorten, of te weigeren.
 3. Wanneer een reclame terecht is, heeft de andere partij de keuze tussen herstel of het opnieuw leveren van hetgeen werd afgekeurd, het naar verhouding aanpassen van het berekende factuurbedrag, of het gedeeltelijke niet (meer) uitvoeren van de overeenkomst, mits dit in verhouding staat tot de klacht.

Artikel 11 Algemene vervaltermijn

 1. Gebreken en toerekenbare tekortkomingen aan de zijde van Tuning Nederland dienen binnen bekwame tijd na constatering schriftelijk aan Tuning Nederland te worden gemeld, maar in ieder geval binnen 1( zegge: één) jaar na levering van de werkzaamheden en materialen, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding zal komen te vervallen.

 

Artikel 12 Vrijwaring

 1. De andere partij vrijwaart Tuning Nederland voor alle aanspraken van derden ter zake van de door Tuning Nederland aan de andere partij geleverde diensten, zaken en/of producten, waardoor die derden schade mochten hebben geleden of nog mochten lijden, ongeacht de oorzaak of het tijdstip van ontstaan daarvan.

Artikel 13 Nietigheid/vernietiging bepalingen

 1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of ten dele nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, waartoe partijen alsdan met elkaar in overleg zullen treden.

Artikel 14 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Rotterdam.

 

Chat openen
Stuur ons direct een WhatsApp bericht!
Hallo,

Hoe kunnen wij u helpen?